Bu yıl 35.’si kut­la­nan Ahi­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la ÇE­SOB ta­rafından sü­rü­cü­le­re Ahi­lik Leb­le­bi­si ikram edil­di.

Ço­rum-Sam­sun Ka­ra­yo­lu üze­rin­de dur­du­ru­lan araç sü­rü­cü­le­ri­ne leblebi ikram edildi. ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, Tak­si­ci­ler, Mi­ni­büs­çü­ler ve Ser­vis­çi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Gay­ret­li, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve trafik polisleri ta­ra­fın­dan leb­le­bi ikram edildi. Araç sürücülerine ahi­lik leb­le­bi­si­nin ya­nı sı­ra tra­fik ku­ral­la­rıyla il­gi­li broşür­ler de ve­ril­di.

ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür ay­rı­ca Ahi­lik Haf­ta­sı’na ver­di­ği des­tek için Vali Mustafa Çiftçi ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a te­şek­kür et­ti.

 

You may also like

More in Gündem